کسب رتبه برتر دانشکده کشاورزی بردسیر در رتبه بندی فعالیت های پژوهشی دانشگاه شهید باهنر

کسب رتبه برتر مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر در رتبه بندی فعالیت های پژوهشی دانشگاه شهید باهنر