کارکنان


کارکنان

نام و نام خانوادگی سمت تلفن پست الکترونیکی
محمود معصومی ماهانی کارپرداز 33524483  m.masoumi1354@yahoo.com
باقر مستعلی زاده  کارشناس آموزش 33526583 bagher1382@yahoo.com
صالح جهان بخش  کارشناس امور دانشجویی 33524483 saleh4587@yahoo.com
 اسماء نجارزاده  کارشناس آزمایشگاه  - asmanajarzadeh@yahoo.com