وبینارهای هفته وحدت حوزه و دانشگاه در شهرستان بردسیر