نشست نماینده محترم مردم شهرستان های سیرجان و بردسیر و دکتر یوسفی آذر مشاور محترم وزیر جهاد و مدیر کل دفتر توسعه کشت گیاهان دارویی وزارت و مسئول مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر در محل استانداری کرمان

نشست نماینده محترم مردم شهرستان های سیرجان و بردسیر جناب آقای حسن پور و دکتر یوسفی آذر مشاور محترم وزیر جهاد و مدیر کل دفتر توسعه کشت گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی و مسئولین جهاد کشاورزی استان و مسئول مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر در محل استانداری کرمان