معاونت آموزشی


   

مدیریت فعلی

 

 نام و نام خانوادگی:  مهدی نقی زاده
 رتبه علمی: استادیار
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
 مدت تصدی: از سال 1398
 تلفن:
09133413459
 پست الکترونیکی:  naghizadeh@uk.ac.ir