مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و پاسخگویی به سوالات مشترک دانشجویان

مصوبات چهل و یکمین جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فایل (pdf)

بند 1 مصوبات 42 فایل (pdf)

مصوبات چهل و ششمین جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا فایل (pdf)

مصوبات چهل و نهمین جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا فایل (pdf)

مصوبات پنجاه و سومین جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا فایل (pdf)

مصوبات پنجاه و ششمین جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا فایل (pdf)

مصوبات پنجاه و هفتمین جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا فایل (pdf)

مصوبات پنجاه و نهمین جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا فایل (pdf)

مصوبات شصت ویکمین جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا فایل (pdf).

مصوبات شصت ودومین جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا فایل (pdf)

مصوبات شصت و چهارمین جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا فایل (pdf)

مصوبات شصت و ششمین جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا فایل (pdf)

مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا فایل (pdf)

مصوبات شصت و هشتمین جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا فایل (pdf).

مصوبات هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا فایل (pdf).

مصوبات هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا فایل(pdf).

مصوبات هفتاد و سومین جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا فایل(pdf).

مصوبات هفتاد و چهارمین جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا فایل(pdf).

مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا فایل(pdf).

مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا فایل(pdf).