فراخوان عضویت در گروه هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید باهنر

اطلاعیه پذیرش عضویت در گروه هدایت استعداد های درخشان دانشگاه شهید باهنرسال تحصیلی 1401-1400 - فایل (pdf)

فرم تقاضای عضویت در گروه هدایت استعداد درخشان دانشگاه شهید با هنر کرمان- فایل( word)