ریاست فعلی

ریاست فعلی 

 

 

 نام و نام خانوادگی: مهدی نقی زاده
 رتبه علمی: استادیار
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
 مدت تصدی: از سال 1393 تا کنون
 تلفن: 034-33529302
 پست الکترونیکی:  naghizadeh@uk.ac.ir