ریاست


ریاست فعلی 

 نام و نام خانوادگی:مهدی نقی زاده

 رتبه علمی:استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:دکترا

مدت تصدی:از سال 1393 تاکنون

 تلفن:034-33529302

پست الکترونیکی:naghizadeh@uk.ac.ir