رؤسای قبلی

رؤسای قبلی 

عکس 

نام ونام خانوادگی 

رتبه علمی 

آخرین مدرک تحصیلی 

مدت تصدی 

پست الکترونیکی 

  مسعود سامی     دکترا   از سال 1390 تا سال 1393   sami@uk.ac.ir
  آرشام برومند سعید    دکترا   از سال 1389 تا سال 1390 arsham@uk.ac.ir

  علی موسی پور     دکترا   از سال 1388 تا سال 1389 ali_mousapour@uk.ac.ir