دیدار روسای مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر و دانشگاه پیام نور با فرماندار شهرستان