تماس با مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر

لیست شماره تماس های مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف بخش /واحد تلفن تلفاکس پست الکترونیکی
1 مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر 33524483 33526583 bardsirfaculty@uk.ac.ir
2 رییس دانشکده 33529302 - naghizadeh@uk.ac.ir
3 مدیر گروه 33523709 - moradi@uk.ac.ir