تفاهم نامه همکاری

تفاهم نامه همکاری بین مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر و مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید طیاری شهرستان بردسیر

تفاهم نامه همکاری بین مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر و مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید طیاری شهرستان بردسیر با حضور آقایان دکتر مهدی نقی زاده ، حسن گلکار، دکتر مرادی، دکتر محمودآبادی ، مهندس خسروی و مهندس عالم زاده در تاریخ 1394/11/03 ساعت ده صبح در محل مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر به امضاء رسید