برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری خوابگاه های خودگردان شهرستان بردسیر

برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری خوابگاه های خود گردان شهرستان بردسیر در مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر

جلسه شورای سیاست گذاری خوابگاههای خودگردان شهرستان بردسیر با حضور روسای محترم مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر ، حراست فرمانداری ، آقای باقری مسئول شورای سیاست گذاری خوابگاههای خودگردان استان و آقای عرب پور مدیر کل محترم امور دانشجویی دانشگاه که به نمایندگی از آقای دکتر نظری نماینده وزرات علوم در خوابگاههای خودگردان استان شرکت کرده بود ، در محل دانشکده کشاورزی بردسیر تشکیل شد. در ابتدا آقای دکتر نقی زاده ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه گزارشی از وضعیت خوابگاههای خودگردان این شهرستان ارائه کردند. وی خاطرنشان کرد شورای سیاست گذاری خوابگاههای خودگردان شهرستان با نظارت مستمر از خوابگاههای خودگردان ، تمامی سعی و تلاش خود را در جهت بهبود وضعیت خوابگاههای خودگردان داشته و دانشجویان نیز رضایت نسبی از خوابگاهها دارند ولی هنوز تا رسیدن به مرحله ایده آل باید گام های مهمی را برداریم .سپس آقای عرب پور گزارشی از وضعیت خوابگاههای خودگردان استان ارائه کردند و پس از آن آقای باقری مسئول شورای سیاست گذاری خوابگاههای خودگردان استان به تغییراتی که در آیین نامه جدید خوابگاههای خودگردان ایجاد شده است اشاره کردند و به دنبال آن اعضای شورای راجع به مباحث ایمنی و بهداشتی خوابگاه ها، پیشنهادات خود را ارائه نمودند.پس از آن با رأی اعضاء جلسه ، ریاست شورای سیاست گذاری خوابگاههای خودگردان  شهرستان و محل دبیرخانه شورای سیاست گذاری تعیین شد. در پایان نیز اعضای شورای از خوابگاه خودگردان بهاره بازدید به عمل آورده و تذکرات لازم را به ایشان برای رفع نواقص موجود بیان داشتند.