برگزاری جشن اعیاد شعبانیه

به همت بسیج دانشجویی دانشکده ، مراسم جشن اعیاد شعبانیه و مولودی خوانی در محل دانشکده برگزار شد.
به همت بسیج دانشجویی دانشکده ، مراسم جشن اعیاد شعبانیه و مولودی خوانی در محل دانشکده و با حضور رییس  مرکز  ، معاون دانشکده  و همچنین  اعضاء هیأت علمی و دانشجویان در روز دوشنبه مورخ 1397/2/3 برگزار گردید.