برگزاری انتخابات انجمن علمی در دانشکده بردسیر

انتخابات انجمن علمی گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی و گروه مهندسی تولیدات گیاهی در مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر برگزار گردید.
در روز دوشنبه مورخ 96/8/22 انتخابات انجمن علمی گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی و گروه مهندسی تولیدات گیاهی در مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر برگزار گردید و در نهایت آقای علی حیدری به عنوان نماینده گروه صنایع غذایی و آقای مجید مومنی به عنوان نماینده گروه تولیدات گیاهی با رأی اکثریت دانشجویان انتخاب گردیدند