بازدید هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان کرمان از مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر

بنا به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر، جناب آقای دکتر بابایی مدیر هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان به اتفاق آقای دکتر ضیاءالدینی معاون هیأت نظارت و جناب آقای فرزاد حسام عارفی سرپرست اداره هیأت های نظارت و ارزیابی استانی ، از مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر بازدید نمودند. در این بازدید ابتداء اعضاء به همراه ریاست مرکز از فضاهای اموزشی و اداری دانشکده بازدید کرده و پس از آن در جلسه ای با حضور اعضاء هیأت علمی مرکز شرکت نمودند.

 

 

 

 

در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر نقی زاده رییس مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر ضمن خیر مقدم به اعضاء هیأت نظارت گزارش مبسوطی از وضعیت مرکز آموزش عالی از بدو تأسیس تاکنون ارائه نمودند وی هم چنین گزارشی از مشکلات موجود در این مرکز ارائه و خواستار حمایت های همه جانبه مسئولین دانشگاه جهت برطرف شدن آن ها شد.

پس از آن آقای دکتر بابایی ضمن ابراز خرسندی از حضور اعضاء هیأت نظارت در مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر ، پیشرفت این مرکز را در چند سال گذشته قابل توجه و مطلوب توصیف کردند وی هم چنین ابراز امیدواری کرد که در جلسه هیأت نظارت که با حضور اعضای محترم هیأت رییسه دانشگاه تشکیل می شود، مشکلات موجود را مطرح و انعکاس می دهند تا با حمایت هیأت رییسه در جهت برطرف کردن مشکلات این مرکز، شاهد پیشرفت هرچه بیشتر این مرکز باشیم.