بازدید معاون محترم دانشجویی دانشگاه از مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر، آقای دکتر نظری معاون محترم دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان به اتفاق مهندس عربپور مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه و آقای شمس الدینی رییس اداره امور خوابگاه های دانشگاه، در روز شنبه مورخ 1397/5/13 ، از بخش های مختلف مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر بازدید بعمل آوردند.از آنجا که مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر فاقد خوابگاه دانشجویی می باشد و دانشجویان دختر در شهرستان بردسیر با مشکل اسکان مواجه بوده اند و همواره این مورد یکی از دغدغه های مسئولین دانشگاه شهید باهنر بوده، به همین جهت با حمایت ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر طاهر، و هم چنین مساعدت و حمایت های آقای دکتر نظری معاون دانشجویی دانشگاه مقرر شده است ساختمانی که قبلاً به عنوان سرایداری استفاده می شده است تعمیر و از مهرماه 97 به عنوان خوابگاه دانشجویی دختران مورد بهره برداری قرار گیرد. امید است با بهره برداری این ساختمان در مهرماه به عنوان خوابگاه دانشجویی دختران، مشکل اسکان دانشجویان دختر در شهرستان برطرف گردد.