بازدید مسئولین دانشگاه پیام نور شهرستان بردسیر از مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر

بازدید مسئولین دانشگاه پیام نور شهرستان بردسیر از مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر در راستای اجرای شدن تفاهم نامه همکاری ما بین روسای محترم دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه پیام نور ...

در راستای اجرای شدن تفاهم نامه همکاری ما بین روسای محترم دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه پیام نوردر زمینه استفاده از پتانسیل های مراکز آموزشی واقع در شهرستان، خانم دکتر رضا قلی رئیس دانشگاه پیام نور واحد بردسیر در روز سه شنبه مورخ 96/8/16 ،  به همراه خانم ابراهیمی معاون دانشگاه و خانم دکتر نیک پور رییس گروه خاک شناسی از آزمایشگاه های پیشرفته عضو شاعا و گلخانه تحقیقاتی مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر و همچنین امکانات علمی و پژوهشی این مرکز بازدید به عمل آوردند و سپس جلسه ای با حضور ایشان وآقای دکتر نقی زاده رئیس مرکز برگزار و راجع به همکاری در زمینه های مختلف و همچنین مسائل علمی پژوهشی و کشاورزی به تبادل نظر پرداختند.