بازدید رییس دانشگاه شهید باهنر، اعضای هیأت رییسه و مسئولین شهرستان از دانشکده کشاورزی بردسیر