بازدید آقای مهندس ترابی از آماده سازی خوابگاه دانشجویی دختران مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر

بنا به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر، در روز دوشنبه مورخ 97/6/26 ، جناب آقای مهندس ترابی رییس محترم اداره تأسیسات دانشگاه از روند آماده سازی و تجهیز خوابگاه دانشجویی دختران مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر بازدید بعمل آوردند. وی از تسریع امور و فعالیت های انجام شده در طی مدت معین اظهار خرسندی و رضایت نمودند.