بازدید آقای دوستی مدیر کل امور عمومی دانشگاه و آقای مهندس نیکبان رییس اداره فضای سبز دانشگاه از دانشکده کشاورزی بردسیر

بنا به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر، جناب آقای دوستی مدیر کل محترم امور عمومی دانشگاه به همراه جناب آقای مهندس نیکبان، رییس محترم اداره  فضای سبز دانشگاه در روز شنبه مورخ 97/8/5 از مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر بازدید به عمل آوردند.