آیین نامه ورود به دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (فایل pdf)

آیین نامه ورود به دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون (فایل pdf)

فرم درخواست ثبت پروژه کارشناسی (فایل Word)

فرمت انجام پروژه کارشناسی رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی (فایل rar)

فرم انتخاب درس خودخوان (فایل Word)

فرم تسویه حساب داخلی (فایل Word)