آیین نامه عضویت در گروه استعدادهای درخشان انشگاه

 آئین نامه داخلی گروه هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید باهنر فایل (pdf)