اعضاء هیأت علمی گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی

اعضای هیأت علمی
 

مسعود سامی
دانشیار
دکترا 
زمینه تحقیقاتی :  
آدرس پورتال : 
http://academicstaff.uk.ac.ir/masami
پست الکترونیکی: sami@uk.ac.ir
تلفن

محبوبه باقری

استادیار

دکترا

زمینه تحقیقاتی:

آدرس پورتال:

پست الکترونیکی:

تلفن: