اعضاء هیأت علمی گروه مهندسی تولیدات گیاهی


​ اعضای هیأت علمی
   مهدی نقی زاده
استادیار
دکترا اکولوژی گیاهان زراعی- دانشگاه زابل
زمینه تحقیقاتی : 
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/managhizadeh
پست الکترونیکی: naghizadeh@uk.ac.ir
تلفن:33529302- 034
 

روح الله مرادی
دانشیار
دکترا زراعت-دانشگاه فردوسی مشهد
زمینه تحقیقاتی :  
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/romoradi
پست الکترونیکی: moradi@uk.ac.ir
تلفن: 33523709-034
 


نسیبه پورقاسمیان
دانشیار
دکترا فیزیولوژی گیاهی - دانشگاه صنعتی اصفهان
زمینه تحقیقاتی :  
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/naporghasemian
پست الکترونیکی: pourghasemian_n@uk.ac.ir
تلفن: 33524483- 034
 
محدثه شمس الدین سعید
 استادیار
دکترا زراعت- دانشگاه زابل
زمینه تحقیقاتی:
آدرس پورتال:http://academicstaff.uk.ac.ir/msaied
پست الکترونیکی: mohadeseh_said@yahoo.com
​تلفن: 33524483- 034

  مرضیه اتحادپور
استادیار
دکترا علوم باغبانی - دانشگاه تهران
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال: 
پست الکترونیکی : m.etehadpour@gmail.com
تلفن: 33524483- 034