اطلاعیه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت دانشگاههای استان کرمان