نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با ما

ارتباط با ما


لیست شماره تلفن های دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

در صورتی که شماره 36191 را به ابتدای شماره داخلی اضافه نمائید امکان تماس از خارج از دانشگاه به صورت مستقیم وجود دارد
ردیف نام قسمت شماره داخلی محل استقرار
1 مرکز تلفن دانشگاه 9 طبقه همکف ساختمان مرکزی
2 مدیر گزینش استان 248 طبقه همکف ساختمان مرکزی
3 کارشناسان گزینش 225 طبقه همکف ساختمان مرکزی
4 رئیس دبیرخانه جذب استان 350 طبقه همکف ساختمان مرکزی
5 کارشناس اداره جذب 359 طبقه همکف ساختمان مرکزی
6 اساتید گروه فیزیک 211 طبقه همکف ساختمان مرکزی
7 مسئول ساختمان 218 طبقه همکف ساختمان مرکزی
8 مرکز سرور شبکه 373 طبقه همکف ساختمان مرکزی
9 رئیس دبیر خانه هیات امناء 371-368 طبقه همکف ساختمان مرکزی
10 پژوهشی و فناوری هیات امناء 374 طبقه همکف ساختمان مرکزی
11 آموزش و تحصیلات تکمیلی هیئت امنا 372 طبقه همکف ساختمان مرکزی
12 اداری مالی و عمرانی و برنامه و بودجه هیات امناء 373 طبقه همکف ساختمان مرکزی
13 رئیس شورای عمرانی استان 383 طبقه همکف ساختمان مرکزی
14 دانشجویی فرهنگی هیات امناء 367 طبقه همکف ساختمان مرکزی
15 رئیس شورای عمرانی استان 290 طبقه همکف ساختمان مرکزی
16 رئیس شورای زنان فرهیخته 387 طبقه همکف ساختمان مرکزی
17 امور حقوقی هیات امناء 370 طبقه همکف ساختمان مرکزی
18 بایگانی هیات امناء 376 طبقه همکف ساختمان مرکزی
19 انتظامات 269 طبقه همکف ساختمان مرکزی
20 کارشناسی گسترش رشته 302 طبقه همکف ساختمان مرکزی
21 معاون آموزشی 307 طبقه 1 ساختمان مرکزی
22 مدیر کل آموزشی 329 طبقه 1 ساختمان مرکزی
23 مدیر برنامه ریزی آموزشی 391 طبقه 1 ساختمان مرکزی
24 شورای کمسیون موارد خواص 335 طبقه 1 ساختمان مرکزی
25 اداره آزمون و ثبت نام 355-339 طبقه 1 ساختمان مرکزی
26 کارگزینی هیات علمی 342 طبقه 1 ساختمان مرکزی
27 دفتر ارتقاء اساتید 384 طبقه 1 ساختمان مرکزی
28 دفتر گسترش رشته 302 طبقه 1 ساختمان مرکزی
29 معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی 392-386 طبقه 1 ساختمان مرکزی
30 مدیر برنامه ریزی و بودجه 388 طبقه 1 ساختمان مرکزی
31 دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی 262 طبقه 1 ساختمان مرکزی
32 امور شهریه 231 طبقه 1 ساختمان مرکزی
33 مدیر روابط بین الملل 365 طبقه 1 ساختمان مرکزی
34 کارشناس روابط بین الملل 379 طبقه 1 ساختمان مرکزی
35 اداره اموال 261 طبقه 1 ساختمان مرکزی
36 اداره امتحانات 236-331 طبقه 1 ساختمان مرکزی
37 معاون پژوهشی 536 طبقه 1 ساختمان مرکزی
38 مدیر کل پژوهشی 547 طبقه 1 ساختمان مرکزی
39 اداره آزمایشگاه های سمعی بصری-انجمن علمی 507 طبقه 1 ساختمان مرکزی
40 دفتر ارتباط با صنعت 235 طبقه 1 ساختمان مرکزی
41 دفتر پژوهشی و تولید علم 541 طبقه 1 ساختمان مرکزی
42 مدیر گروه فیزیک 221 طبقه 1 ساختمان مرکزی
43 رئیس هیات علمی و جذب استان 381 طبقه 1 ساختمان مرکزی
44 معاون دانشجویی و فرهنگی 243 طبقه 2ساختمان مرکزی
45 مدیر کل دانشجویی 207 طبقه 2ساختمان مرکزی
46 مدیر فرهنگی 201 طبقه 2ساختمان مرکزی
47 مدیر فارغ التحصیلان 242 طبقه 2ساختمان مرکزی
48 کارشناسان فارغ التحصیلان 214-240 طبقه 2ساختمان مرکزی
49 نظام وظیفه-اتوبوسرانی 219 طبقه 2ساختمان مرکزی
50 نقل و انتقالات و خوابگاه 234 طبقه 2ساختمان مرکزی
51 امور فرهنگی خواهران 394 طبقه 2ساختمان مرکزی
52 باشگاه پژوهشگران جوان 542 طبقه 2ساختمان مرکزی
53 دفتر مجله گستره ریاضی 212 طبقه 2ساختمان مرکزی
54 صندوق رفاه 288-208 طبقه 2ساختمان مرکزی
55 مدیر حراست 280 طبقه 2ساختمان مرکزی
56 دبیرخانه و بایگانی حراست 206 طبقه 2ساختمان مرکزی
57 کارشناس حراست 295 طبقه 2ساختمان مرکزی
58 کارشناس حراست 284 طبقه 2ساختمان مرکزی
59 مسئول انتظامات 275 طبقه 2ساختمان مرکزی
60 انتظامات خواهران 385 طبقه 2ساختمان مرکزی
61 مدیر فناوری 245 طبقه 2ساختمان مرکزی
62 کارشناسان فناوری سخت افراز 266 طبقه 2ساختمان مرکزی
63 کارشناسان فناوری نرم افزار 244 طبقه 2ساختمان مرکزی
64 رئیس شبکه اینترنت 274 طبقه 2ساختمان مرکزی
65 اداره آمار 215 طبقه 2ساختمان مرکزی
66 مسئول سلف سرویس 268 طبقه 2ساختمان مرکزی
67 دفتر ریاست واحد 209 طبقه 3ساختمان مرکزی
68 مدیر حوزه ریاست 226 طبقه 3ساختمان مرکزی
69 معاون اداری و مالی 251 طبقه 3ساختمان مرکزی
70 مدیر کل امور اداری 281 طبقه 3ساختمان مرکزی
71 مدیر کل امور مالی 246 طبقه 3ساختمان مرکزی
72 مدیر روابط عمومی 247 طبقه 3ساختمان مرکزی
73 دفتر روابط عمومی 289 طبقه 3ساختمان مرکزی
74 اداره امور حقوقی 233 طبقه 3ساختمان مرکزی
75 خزانه دار و حسابرس دبیرخانه هیات امناء 237 طبقه 3ساختمان مرکزی
76 رئیس اداره تدارکات 210 طبقه 3ساختمان مرکزی
77 کارپردازان تدارکات 264 طبقه 3ساختمان مرکزی
78 دبیرخانه 241-204 طبقه 3ساختمان مرکزی
79 رئیس اداره خدمات 202 طبقه 3ساختمان مرکزی
80 مسئول فضای سبز 263 طبقه 3ساختمان مرکزی
81 اداره کارگزینی 260-229 طبقه 3ساختمان مرکزی
82 اداره حسابداری 259 طبقه 3ساختمان مرکزی
83 اداره حقوق و دستمزد 250 طبقه 3ساختمان مرکزی
84 صدور چک 267 طبقه 3ساختمان مرکزی
85 مسئول انبارداری 285 طبقه 3ساختمان مرکزی
86 ستاد شاهد و ایثارگر 230 طبقه 3ساختمان مرکزی
87 مسئول ساختمان 300 طبقه همکف دانشکده اقتصاد
88 انتظامات 308 طبقه همکف دانشکده اقتصاد
89 کتابخانه 325 طبقه همکف دانشکده اقتصاد
90 دفتر فرهنگ 358 طبقه همکف دانشکده اقتصاد
91 کافی نت 356 طبقه همکف دانشکده اقتصاد
92 آزمایشگاه روانشناسی 311 طبقه همکف دانشکده اقتصاد
93 مدیر گروه دکترای اقتصاد 334 طبقه همکف دانشکده اقتصاد
94 بانک ملی 328 طبقه همکف دانشکده اقتصاد
95 مدیر گروه کارشناسی مدیریت تمام گروه ها 341 طبقه همکف دانشکده اقتصاد
96 امور دانشجویی 327 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
97 رئیس دانشکده 317 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
98 معاون آموزش دانشکده 347 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
99 امتحانات دانشکده 351 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
100 رئیس آموزش 318 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
101 آموزش دانشکده 319 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
102 بایگانی 309 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
103 امور پژوهشی 348 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
104 دبیرخانه 304 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
105 گروه معارف اسلامی 340 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
106 گروه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 349 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
107 مرکز کامپیوتر 324 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
108 گروه ارشد حسابداری 314 طبقه 2 دانشکده اقتصاد
109 گروه معارف اسلامی 333 طبقه 2 دانشکده اقتصاد
110 دفتر نهاد رهبری 313 طبقه 2 دانشکده اقتصاد
111 مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 315 طبقه 2 دانشکده اقتصاد
112 گروه اقتصاد 347 طبقه 2 دانشکده اقتصاد
113 مدیر گروه کارشناسی حسابداری 322 طبقه 2 دانشکده اقتصاد
114 مرکز مشاوره و راهنمایی 332 طبقه 3 دانشکده اقتصاد
115 گروه کارشناسی ارشد مدیریت 316 طبقه 3 دانشکده اقتصاد
116 گروه کارشناسی ارشد اقتصاد 320 طبقه 3 دانشکده اقتصاد
117 گروه اقتصاد )پیرایی( 321 طبقه 3 دانشکده اقتصاد
118 گروه اقتصاد )رازقی- حقیقت( 341 طبقه 3 دانشکده اقتصاد
119 مدیر گروه آموزش ابتدایی و علوم تربیتی 303 طبقه 3 دانشکده اقتصاد
120 گروه اقتصاد ) خداپرست- ابراهیمی( 353 طبقه 3 دانشکده اقتصاد
121 مسئول ساختمان 400 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
122 انتظامات 308 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
123 کتابخانه 404 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
124 کانون قرآن و عترت 401 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
125 رئیس اداره پژوهش 431 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
126 مدیر گروه ادبیات فارسی 412 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
127 آموزش دانشکده 417 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
128 رئیس امور دانشجویی 408 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
129 اداره امتحانات 402 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
130 بایگانی آموزش 407 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
131 کانون فارق التحصیلان 434 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
132 گروه فارسی 409 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
133 گروه علوم سیاسی 416 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
134 مدیرگروه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی 411 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
135 مدیر گروه علوم سیاسی 426 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
136 رئیس دانشکده 422 طبقه 1 دانشکده حقوق و علوم انسانی
137 معاون آموزشی دانشکده 440 طبقه 1 دانشکده حقوق و علوم انسانی
138 رئیس آموزش 418 طبقه 1 دانشکده حقوق و علوم انسانی
139 دفتر مجله زبان انگلیسی 429 طبقه 2 دانشکده حقوق و علوم انسانی
140 مدیر گروه ارشد و دکتری زبان انگلیسی 429 طبقه 2 دانشکده حقوق و علوم انسانی
141 مدیر گروه ارشد و دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 413 طبقه 2 دانشکده حقوق و علوم انسانی
142 مدیر گروه کارشناسی زبان 419 طبقه 2 دانشکده حقوق و علوم انسانی
143 مدیر گروه کارشناسی حقوق 424 طبقه 3 دانشکده حقوق و علوم انسانی
144 انجمن علمی زبان-حقوق-علوم سیاسی 406 طبقه 3 دانشکده حقوق و علوم انسانی
145 مدیر گروه ارشد حقوق خصوصی 443 طبقه 3 دانشکده حقوق و علوم انسانی
146 مدیر گروه ارشد و دکتری حقوق عمومی 423 طبقه 3 دانشکده حقوق و علوم انسانی
147 مسئول ساختمان 504 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
148 انتظامات 515 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
149 معاون آموزشی دانشکده 502 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
150 رئیس آموزش 501 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
151 آموزش دانشکده 503 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
152 اداره امتحانات 503 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
153 بایگانی آموزش 523 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
154 رئیس اداره پژوهش 540 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
155 کتابخانه 512 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
156 امور دانشجویی 551 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
157 آزمایشگاه حشره شناسی 518 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
158 مدیر گروه گیاه پزشکی 505 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
159 آزمایشگاه ویروس شناسی 519 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
160 گروه کشاورزی 506 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
161 آزمایشگاه علوم باغبانی و گیاهان دارویی 520 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
162 کلکسیون بیماری های گیاهی 524 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
163 گروه ریاضی و آمار 566 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
164 گروه باغبانی 516 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
165 گروه گیاه شناسی 530 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
166 آزمایشگاه ژنتیک و اصلاح نباتات 528 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
167 آزمایشگاه آبیاری 532 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
168 مرکز کامپیوتر 513 طبقه 1 دانشکده کشاورزی
169 رئیس دانشکده 500 طبقه 1 دانشکده کشاورزی
170 گروه بیو شیمی 558 طبقه 1 دانشکده کشاورزی
171 گروه زمین شناسی 568 طبقه 1 دانشکده کشاورزی
172 گروه مهندسی آب 511 طبقه 1 دانشکده کشاورزی
173 گروه ارشد علفهای هرز 529 طبقه 1 دانشکده کشاورزی
174 گروه تحصیلات تکمیلی ریاضی 538 طبقه 1 دانشکده کشاورزی
175 گروه خاک شناسی 508 طبقه 1 دانشکده کشاورزی
176 گروه ارشد منابع آب 509 طبقه 1 دانشکده کشاورزی
177 گروه زمین شناسی 527 طبقه 1 دانشکده کشاورزی
178 مسئول ساختمان 616 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
179 انتظامات 611 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
180 رئیس آموزش 622 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
181 آموزش دانشکده 623 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
182 بایگانی آموزش 612 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
183 امور دانشجویی 641 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
184 کتابخانه 644 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
185 دبیرخانه 642 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
186 رئیس امور پژوهشی 625 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
187 دفتر فرهنگ اسلامی 644 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
188 مدیر گروه کارشناسی مهندسی عمران 631 طبقه 1 دانشکده شیمی و مواد
189 مدیر گروه ارشد عمران 638 طبقه 1 دانشکده شیمی و مواد
190 مرکز کامپیوتر 628 طبقه 2 دانشکده شیمی و مواد
191 مدیر گروه مهندسی مواد 632 طبقه 2 دانشکده شیمی و مواد
192 گروه پلیمر 607 طبقه 2 دانشکده شیمی و مواد
193 رئیس دانشکده 626 طبقه 2 دانشکده شیمی و مواد
194 گروه مهندسی شیمی 643 طبقه 2 دانشکده شیمی و مواد
195 مدیر گروه مهندسی شیمی 635 طبقه 2 دانشکده شیمی و مواد
196 مسئول ساختمان 650 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
197 انتظامات 649 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
198 رئیس آموزش 654 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
199 آموزش دانشکده 676 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
200 بایگانی آموزش 653 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
201 امور دانشجویی 648 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
202 رئیس امور پژوهش 670 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
203 مرکز کامپیوتر 643 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
204 دبیرخانه 656 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
205 مدیر گروه مهندسی مکانیک 556 طبقه 2 دانشکده مهندسی 1
206 گروه مهندسی صنایع 659 طبقه 3 دانشکده مهندسی 1
207 گروه مهندسی برق 660 طبقه 3 دانشکده مهندسی 1
208 679 معاون دانشکده