آدرس مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر

آدرس مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر

آدرس:بردسیر - میدان معلم - بلوار ولیعصر (عج)

مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر

کد پستی: 7841753693

تلفن: 33524483-034

فاکس: 33526583-034