ابلاغ حکم جناب آقای دکتر نقی زاده به عنوان رئیس مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از سوی دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه، دکتر مهدی نقی زاده به عنوان رئیس مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر به مدت 2 سال دیگر در سمت خود ابقاء گردیدند. 

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه، آقای دکتر مهدی نقی زاده به عنوان رئیس مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر به مدت 2 سال دیگر در سمت خود ابقاء گردیدند. در بخشی از این حکم آمده است:

باتوجه به نقش مراکز آموزش عالی در رشد و توسعه شهری و ضرورت نوآوری برای بهبود ارائه خدمات آموزشی، انتظار دارد با تحلیلوضعیت موجود، شناخت ظرفیت های بالقوة منطقه و همکاری با مسئولان شهرستان، نیازهای بخش کشاورزی و صنعت در آنشهرستان شناسائی و در راستای رفع آنها برنامه ریزی نمایید.