کارمندان مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام ونام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
محمود معصومی ماهانی کارپرداز 33524483 m.masoumi1354@yahoo.com
باقر مستعلی زاده مسئول دفتر رییس مرکز و روابط عمومی 33524483 118 bagher1382.62@gmail.com
صالح جهان بخش کارشناس امور دانشجویی 33524483 104 saleh4587@yahoo.com
اسماء نجارزاده کارشناس آزمایشگاه 33524483 112 asmanajarzadeh@yahoo.com