کارشناسی ناپیوسته - مهندسی علوم و صنایع غذایی رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی به رشته ای از علوم اطلاق می شود که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی محصولات غذایی را مورد توجه قرار داده و امر جمع آوری ، عمل آوری ، تبدیل ، تکمیل ، بسته بندی ،نگهداری و حمل و نقل مواد و محصولات غذایی را مورد بررسی قرار می دهد. هدف از این دوره تربیت کارشناسانی است که با تکیه بر معلومات و اندوخته های علمی و مهارت های علمی در اداره علوم مختلف صنایع غذایی و در امور تحقیق و آموزش صنایع غذایی شرکت نمایند.

طول دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی علوم و صنایع غذایی بین دو تا سه سال خواهد بود .هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیمسال 17 هفته کامل آموزشی است.نظام آموزش این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال 17 جلسه آموزش کلاسی در نظر گرفته شده است.

تعداد واحد های درسی دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی علوم و صنایع غذایی 70 واحد بشرح زیر است:
دروس عمومی :                               9 واحد
دروس علوم پایه :                          13 واحد  
دروس اصلی :                               12 واحد
دروس تخصصی :                          36 واحد

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در موارد زیر نقش و توانایی خود را ایفا نمایند:
- بعنوان مدیر واحد های صنایع غذایی
- بعنوان کارشناس متخصص برای کمک در امر برنامه ریزی
- بعنوان کارشناس فنی جهت اداره خطوط تولیدی و نظارت فنی ، تخصصی و کیفی آنها.
- بعنوان کارشناس جهت همکاری و کمک در امر آموزشی ، تحقیقاتی.

ضرورت ایجاد واحد های تبدیلی غذایی بسیار روشن است و بعنوان یکی از حلقه های کمبود در رشته تولید مواد غذایی کشور می باشد. یکی از دلایل عدم ثبات قیمت محصولات کشاورزی و اتلاف بیش از حد آنها نبودن امکانات تبدیل و نگهداری آنهاست.در ارتباط با ایجاد کارگاهها و کارخانجات و امکانات تبدیل و نگهداری محصولات غذایی عمده ترین عامل نیروی متخصص و آموزش دیده است که بتواند در راه اندازی و اداره خطوط تولید محصولات غذایی کار کرده و محصولاتی با کیفیت خوب و قابل عرضه در کشور و بازارهای خارجی تولید نماید.
رشته مهندسی علوم و تکنولوژی مواد غذایی نسبت به آموزش و تربیت نیروهایی که هم از نظر علمی و هم از نظر عملی توانایی کافی برای اداره خطوط تولید صنایع غذایی داشته باشند اقدام خواهد کرد و بدیهی است که متخصصین این رشته می توانند در امور دیگر مثل امور آموزش و تحقیق نیز همکاری داشته باشند.

فارغ التحصیلان دوره کاردانی رشته های تکنولوژی مواد غذایی و صنایع روستایی می توانند در کنکور ورودی این رشته شرکت نمایند .


اعضای هیأت علمی
 

مسعود سامی
دانشیار
دکترا 
زمینه تحقیقاتی :  
آدرس پورتال : 
http://academicstaff.uk.ac.ir/masami
پست الکترونیکی: sami@uk.ac.ir
تلفن

محبوبه باقری

استادیار

دکترا

زمینه تحقیقاتی:

آدرس پورتال:

پست الکترونیکی:

تلفن: