معاونت ها و ادارات


معاونت آموزشی   

مدیریت فعلی

 

 نام و نام خانوادگی:  مهدی نقی زاده
 رتبه علمی: استادیار
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
 مدت تصدی: از سال 1398
 تلفن:
09133413459
 پست الکترونیکی:  naghizadeh@uk.ac.ir

 


شرح وظایف  :
       اداره کلیه امور آموزشی دانشکده

مطالعه و اتخاذ تصمیم در جهت ارتقای کیفیت آموزشی دانشکده و پیشنهاد اصول اجرایی در این زمینه

نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آیین نامه های آموزشی

نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف محوله اساتید دانشکده

برنامه ریزی کلی و ارایه خط مشی وسایت های آموزشی با توجه به مقررات مصوبه

ارایه گزارشات مستمر و ضروری آموزشی به شورای آموزشی دانشکده و دانشگاه

ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان و اعضای هیات علمی و ارایه گزارشات لازم به رییس دانشکده

تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده و برگزاری جلسات به منظور حل و فصل مسایل دانشجویی

شرکت در جلسات گروه های آموزشی دانشکده

فراهم نمودن زمینه و برگزاری دوره های آموزشی تقویتی جهت دانشجویان

نظارت بر حسن اجراء ارتقاء – تغییر وضعیت – فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی

نظارت بر رتبه بندی و سطح بندی خدمات آموزشی

نظارت بر ارزشیابی هیات علمی کیفی – کمی و فعالیت آموزشی

اخذ مجوز رشته های تحصیلی جدید

فراهم نمودن زمینه لازم و برگزاری جلسات و برنامه های علمی – فرهنگی

شرکت و ارایه نظر در جلسات شورای آموزشی دانشگاه

اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی

برنامه ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی  تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامع

همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه

انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشکده