فایل ها و فرم ها


آیین نامه ها و فرم ها

فایل های مربوط به ارتقاء اعضاء محترم هیأت علمی

فایل های مربوط به تبدیل وضعیت اعضاء محترم هیأت علمی


آیین نامه ها و فرم ها

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد (فایل pdf)

شیوه نامه اجرائی آیین نامه دوره کارشناسی ارشد (فایل pdf)

آیین نامه ورود به دوره دکتری بدون آزمون( فایل pdf)

فرم پروپوزال کارشناسی ارشد (فایل Word)

 


آیین نامه ها و فرم ها

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (فایل pdf)

آیین نامه ورود به دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون (فایل pdf)

فرم درخواست ثبت پروژه کارشناسی (فایل Word)

فرمت انجام پروژه کارشناسی رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی (فایل rar)

فرم انتخاب درس خودخوان (فایل Word)

فرم تسویه حساب داخلی (فایل Word)


آیین نامه ها و فرم ها

 آئین نامه داخلی گروه هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید باهنر فایل (pdf)