ریاست دانشکده


ریاست فعلی 

 

 

 نام و نام خانوادگی: مهدی نقی زاده
 رتبه علمی: استادیار
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
 مدت تصدی: از سال 1393 تا کنون
 تلفن: 034-33529302
 پست الکترونیکی:  naghizadeh@uk.ac.ir

 


رؤسای قبلی 

عکس 

نام ونام خانوادگی 

رتبه علمی 

آخرین مدرک تحصیلی 

مدت تصدی 

پست الکترونیکی 

  مسعود سامی     دکترا   از سال 1390 تا سال 1393   sami@uk.ac.ir
  آرشام برومند سعید    دکترا   از سال 1389 تا سال 1390 arsham@uk.ac.ir

  علی موسی پور     دکترا   از سال 1388 تا سال 1389 ali_mousapour@uk.ac.ir