نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول و روشها و نگهداری مواد غذائی 3212078 3 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 محبوبه باقری | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) 1398/10/21 (08:00 - 09:30)
اصول مهندسی صنایع غذائی 3212083 4 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 محبوبه باقری | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/19 (09:30 - 11:00)
حاصلخیزی خاک و کودها 3214057 3 کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی 01 نسیبه پور قاسمیان نجف آبادی | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (08:00 - 09:30)
آمار واحتمالات 3212009 3 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 روح اله مرادی | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/26 (09:30 - 11:00)
نمایش 61 - 64 از 64 نتیجه
از 4