نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد کشاورزی 3212026 3 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 نسیبه پور قاسمیان نجف آبادی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
ریاضی کاربردی 3212072 3 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 روح اله مرادی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) نامشخص
کارآفرینی 3212092 3 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 نسیبه پور قاسمیان نجف آبادی هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) نامشخص
محیط زیست و عوامل زیست محیطی 3212088 2 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 مهدی نقی زاده هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص
صنایع تخمیری 3212081 2 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 محبوبه باقری هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص
میکروبیولوژی مواد غذائی 3212089 4 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 محبوبه باقری هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 19:00) نامشخص
آشنایی با کامپیوتر 3212006 2 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 روح اله مرادی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
اصول تغذیه 3212077 2 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 محبوبه باقری هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص
اصول مهندسی صنایع غذائی 3212083 4 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 محبوبه باقری هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
محیط زیست و عوامل زیست محیطی 3212088 2 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 مهدی نقی زاده هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/06/08 (10:00 - 12:00)
آشنایی با کامپیوتر 3212006 2 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 روح اله مرادی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/06/07 (10:00 - 12:00)
صنایع شیر و فراورده های آن 3212079 4 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 محبوبه باقری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1400/03/24 (09:30 - 11:30)
طرح آزمایشهای کشاورزی1 3214005 3 کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی 01 روح اله مرادی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/03 (15:30 - 17:30)
مدیریت گلخانه و خزانه 3214067 2 کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی 01 نسیبه پور قاسمیان نجف آبادی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/26 (15:30 - 17:30)
صنایع گوشت و شیلات 3212087 3 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 محبوبه باقری هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/02 (15:30 - 17:30)
اصول و روشها و نگهداری مواد غذائی 3212078 3 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 محبوبه باقری هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/03 (09:30 - 11:30)
زبان تخصصی 3212059 2 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 محبوبه باقری هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1400/03/26 (09:30 - 11:30)
آمار واحتمالات 3212009 3 کارشناسی 01 روح اله مرادی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/27 (09:30 - 11:30)
آمار و احتمالات 3212075 2 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 روح اله مرادی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/27 (09:30 - 11:30)
تکنولوژی قند 3212080 4 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 نسیبه پور قاسمیان نجف آبادی هرهفته یک شنبه (18:00 - 19:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1400/03/24 (15:30 - 17:30)
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3