نمایش 1 - 20 از 64 نتیجه
از 4
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ریاضی کاربردی 3212072 3 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 روح اله مرادی هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/12 (09:30 - 11:30)
اکولوژی 3214501 3 کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی 01 مهدی نقی زاده هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1401/04/15 (09:30 - 11:30)
میکروبیولوژی مواد غذائی 3212089 4 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 محبوبه باقری هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1401/04/04 (09:30 - 11:30)
ریاضیات عمومی (2) 3214022 2 کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی 01 روح اله مرادی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/12 (09:30 - 11:30)
ژنتیک 3214039 3 کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی 01 نسیبه پور قاسمیان نجف آبادی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1401/03/30 (09:30 - 11:30)
آشنایی با کامپیوتر 3212006 2 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 روح اله مرادی هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/16 (09:30 - 11:30)
مدیریت و بازاریابی 3212076 2 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 مهدی نقی زاده هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/15 (11:30 - 13:30)
صنایع گوشت و شیلات 3212087 3 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 محبوبه باقری هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) 1401/04/01 (11:30 - 13:30)
فیزیولوژی گیاهی 3214055 2 کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی 01 نسیبه پور قاسمیان نجف آبادی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1401/04/14 (09:30 - 11:30)
اصول طراحی کارخانه 3212046 3 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 محبوبه باقری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/04 (11:30 - 13:30)
تکنولوژی قند 3212080 4 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 نسیبه پور قاسمیان نجف آبادی هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/12 (11:30 - 13:30)
اقتصاد کشاورزی 3212026 3 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 نسیبه پور قاسمیان نجف آبادی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/03 (15:00 - 17:00)
ریاضی کاربردی 3212072 3 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 روح اله مرادی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1400/10/25 (15:00 - 17:00)
کارآفرینی 3212092 3 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 02 نسیبه پور قاسمیان نجف آبادی هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/11/04 (13:30 - 15:30)
محیط زیست و عوامل زیست محیطی 3212088 2 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 مهدی نقی زاده هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/23 (15:00 - 17:00)
صنایع تخمیری 3212081 2 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 محبوبه باقری هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30)
میکروبیولوژی مواد غذائی 3212089 4 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 محبوبه باقری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/21 (15:00 - 17:00)
آشنایی با کامپیوتر 3212006 2 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 روح اله مرادی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
اصول تغذیه 3212077 2 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 محبوبه باقری هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30)
اصول مهندسی صنایع غذائی 3212083 4 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 محبوبه باقری هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 64 نتیجه
از 4