نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آمار و احتمالات 3212075 2 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 روح اله مرادی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (08:30 - 10:30)
طرح آزمایشهای کشاورزی1 3214005 3 کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی 01 روح اله مرادی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (16:30 - 18:30)
ازدیاد نباتات 3214058 2 کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی 01 مهدی نقی زاده هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) 1399/04/17 (09:30 - 11:00)
فیزیولوژی پس از برداشت 3214064 2 کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی 01 نسیبه پور قاسمیان نجف آبادی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1399/04/27 (09:30 - 11:00)
زبان تخصصی 3214059 2 کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی 01 نسیبه پور قاسمیان نجف آبادی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/20 (10:00 - 11:30)
هوا واقلیم شناسی 3214004 3 کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی 01 روح اله مرادی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/19 (16:30 - 18:30)
ژنتیک 3214039 3 کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی 01 نسیبه پور قاسمیان نجف آبادی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/19 (08:00 - 09:30)
آشنایی با کامپیوتر 3212006 2 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 روح اله مرادی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (08:00 - 11:00)
آشنایی با کامپیوتر 3212006 2 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 02 روح اله مرادی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (08:00 - 11:00)
فیزیولوژی گیاهی 3214055 2 کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی 01 نسیبه پور قاسمیان نجف آبادی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (11:00 - 12:30)
حاصلخیزی خاک و کودها 3214057 3 کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی 01 نسیبه پور قاسمیان نجف آبادی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (08:00 - 09:30)
نمایش 11 نتیجه
از 1