امکانات آموزشی


نمایش 1 - 20 از 95 نتیجه
از 5
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
میکرو بیولوژی زیست محیطی 3212107 2 کارشناسی 01 محبوبه باقری | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1403/04/09 (09:30 - 11:30)
جانورشناسی 3212115 2 کارشناسی 01 محبوبه باقری | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1403/04/11 (09:30 - 11:30)
خاکشناسی عمومی 3212013 3 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 نسیبه پور قاسمیان نجف آبادی | هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) 1403/03/30 (09:30 - 11:30)
خاکشناسی عمومی 3212013 3 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 02 نسیبه پور قاسمیان نجف آبادی نامشخص 1403/03/30 (09:30 - 11:30)
مدیریت گلخانه و خزانه 3214067 2 کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی 01 مرضیه اتحاد پور هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/04 (09:30 - 11:30)
پرورش درختان میوه 3214068 3 کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی 01 مهدی نقی زاده | هرهفته چهارشنبه (14:30 - 16:30) 1403/04/09 (09:30 - 11:30)
درختان ودرختچه های زینتی 3214062 2 کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی 01 مرضیه اتحاد پور | هرهفته دوشنبه (12:30 - 14:30) 1403/03/29 (09:30 - 11:30)
آفات گیاهان باغی 3214060 2 کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی 01 مرضیه اتحاد پور | هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) 1403/03/31 (09:30 - 11:30)
زبان تخصصی 3214059 2 کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی 01 محبوبه باقری هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/06 (09:30 - 11:30)
آمار واحتمالات 3212009 3 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 نسیبه پور قاسمیان نجف آبادی | هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1403/03/27 (09:30 - 11:30)
بوم شناسی عمومی 3212096 2 کارشناسی 01 مهدی نقی زاده هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) 1402/10/30 (09:00 - 11:00)
بوم شناسی عمومی 3212096 2 کارشناسی 02 مهدی نقی زاده هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1402/10/30 (11:00 - 13:00)
ژنتیک عمومی 3212097 2 کارشناسی 01 نسیبه پور قاسمیان نجف آبادی هرهفته سه شنبه (12:30 - 14:30) 1402/11/06 (09:00 - 11:00)
صنایع تخمیری 3212081 2 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 محبوبه باقری هرهفته یک شنبه (12:30 - 14:30) 1402/10/27 (08:00 - 10:00)
میکروبیولوژی مواد غذائی 3212089 4 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 محبوبه باقری هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1402/10/27 (12:00 - 14:00)
اصول تغذیه 3212077 2 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 محبوبه باقری هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1402/10/29 (08:00 - 10:00)
اصول مهندسی صنایع غذائی 3212083 4 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 محبوبه باقری هرهفته دوشنبه (14:30 - 16:30) | هرهفته دوشنبه (12:30 - 14:30) 1402/11/01 (08:00 - 10:00)
آمار واحتمالات 3212009 3 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 نسیبه پور قاسمیان نجف آبادی هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1402/10/26 (11:00 - 13:00)
مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی 3214056 2 کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی 01 مرضیه اتحاد پور هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1402/03/21 (09:30 - 11:00)
صنایع شیر و فراورده های آن 3212079 4 کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی 01 محبوبه باقری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (13:00 - 15:00) 1402/03/25 (09:30 - 11:00)
نمایش 1 - 20 از 95 نتیجه
از 5