لیست شماره تماس های مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف بخش /واحد تلفن تلفاکس پست الکترونیکی
1 مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر 33524483 33526583 bardsirfaculty@uk.ac.ir
2 رییس دانشکده 33529302 - naghizadeh@uk.ac.ir
3 مدیر گروه 33523709 - moradi@uk.ac.ir